Notaria Doblado: Rambla Nova 117, 2-2ª, 43001 Tarragona

Aranzel notarial

Els números 1 a 7 de l’annex I de l’aranzel notarial aprovat pel Reial Decret 1426/1989, de 17 de novembre, un cop realitzada la conversió a euros de les quantitats que en ells figuren tindran la redacció

ARTICLE PRIMER

Número 1. Documents sense quantia

1. Pels instruments públics sense quantia es percebran les següents quantitats:

a) Poders en general: 30,050605 €.

b) Poders per a plets: 15,025302 €.

c) Actes: 36,060726 €.

d) Testaments, per atorgant: 30,050605 €.

e) Capitulacions matrimonials: 30,050605 €.

f) Altres documents (estat civil, emancipació, reconeixement de filiació, etc.): 30,050605 €.

2. En els poders, si hi ha més de dos poderdants, es percebran 6,010121 € per cada un excés, i per cada apoderat que excedeixi de sis, 0,601012 €.

Número 2. Documents de quantia

1. Pels instruments de quantia es percebran els drets que resultin d’aplicar al valor dels béns objecte del negoci documentat l’escala següent:

a) Quan el valor no excedeixi de 6.010,12 €: 90,151815 €.

b) Per l’excés comprès entre 6.010,13 i 30.050,60 €: 4, 5 per 1.000.

c) Per l’excés comprès entre 30.050,61 i 60.101,21 €: 1,50 per 1.000.

d) Per l’excés comprès entre 60.101,22 i 150.253,03 €: 1 per 1.000.

e) Per l’excés comprès entre 150.253,04 i 601.012,10 €: 0,5 per 1.000.

f) Pel que excedeix de 601.012,11 € fins 6.010.121,04 €: 0,3 per 1.000.

Pel que excedeix de 6.010.121,05 € el notari percebrà la quantitat que lliurement acordi amb les parts atorgants.

 

2. Els drets que estableix l’apartat 1, es reduiran en un 25 per 100 en els préstecs i crèdits personals o amb garantia hipotecària.
La reducció arribarà a un 50 per 100 en els casos següents:

a) Instruments en què per disposició expressa de la Llei resultin obligats al pagament dels drets notarials de l’Estat, comunitats autònomes, províncies o municipis o els seus organismes autònoms.

b) Instruments en què resultin obligats al pagament els partits polítics i les organitzacions sindicals.

c) Préstecs o bestretes concedides per les diferents administracions públiques per a la promoció i construcció d’habitatges.

d) Préstecs per a la rehabilitació protegida d’habitatges existents i de l’equipament comunitari primari.

e) Segones o posteriors transmissions d’edificis i habitatges que hagin obtingut qualificació o certificació d’actuació protegible per reunir els requisits exigits en la normativa vigent.

f) La subrogació, amb o sense simultània novació, i la novació modificativa dels préstecs hipotecaris acollits a la Llei 2/1994, de 30 de març, entenent que l’instrument comprèn un únic concepte. Per al càlcul dels honoraris es prendrà com a base la xifra del capital pendent d’amortitzar en el moment de la subrogació, i en les novacions modificatives la que resulti d’aplicar l’import de la responsabilitat hipootecaria vigent el diferencial entre l’interès del préstec que es modifica i l’interès nou.

Lletra f) de l’apartat 2n del número 2 de l’annex I introduïda per RD 2616/1996, 20 desembre («BOE» 21 de desembre), pel qual es modifiquen els reials decrets 1426/1989 i 1427/1989, de 17 de novembre, sobre aranzels dels notaris i dels registradors de la propietat en les operacions de subrogació i novació de préstecs hipotecaris acollides a la Llei 2/1994, de 30 març.

 

3. Queden fora de perill, a més, les exempcions o bonificacions en matèria de concentració parcel·lària, habitatges de protecció oficial, explotacions familiars i altres que estableixen la llei.

Número 3. Protestos

1. Per les actes de protest es meriten els següents drets:

a) Si la quantia de la lletra no excedeix de 60,10 €: 3,005061 €.

b) Si és superior a 60,10 € i no excedeix de 150,25 €: 4,507591 €.

c) Si és superior a 150,25 € i no excedeix de 300,51 €: 6,010121 €.

d) Si és superior a 300,51 € i no excedeix de 601,01 €: 9,015182 €.

e) de 601,01 € en endavant, a més de l’última quantitat, es percebran per cada 601,01 € d’excés o fracció: 0,601012 €.

 

2. Es percebrà, a més, la quantitat de 3,005061 € en els següents casos:

a) Per la pràctica de la notificació, quan l’efecte estigui domiciliat fora dels límits de la població de residència del notari autoritzant.

b) Quan es lliurés l’efecte fora de l’hora normal.

c) Per pagament de l’efecte en la notaria.

Número 4. Còpies

1. Les còpies i cèdules autoritzades i la seva nota d’expedició, si s’escau, meritaran 3,005061 € per cada foli o part d’ell. A partir del dotzè foli inclusivament, es percebrà la meitat de la quantitat anterior.

 

2. Les còpies simples reportaran a raó de 0,601012 € per foli.

 

3. En les còpies d’instruments públics que estiguin a l’Arxiu Històric, o en els generals de districte o en els de Notaries, quan tinguin més de cinc anys d’antiguitat, es percebran drets dobles i, a més, per drets de custòdia, 0 , 601.012 € per cada any o fracció d’antiguitat del document.

 

4. Els notaris al càrrec estigui l’Arxiu de Protocols, expediran sense drets, en paper no timbrat, i sense perjudici del reintegrament al seu temps, les còpies d’instruments que hagin de donar a instància de les Oficines de l’Estat, comunitats autònomes o corporacions locals.

Número 5. Testimonis i legalitzacions

1.  Els testimonis en general es regiran pel que disposa el número 4.

2. Per la legitimació de signatura es percebran 6,010121 €; per cada firma més continguda en el mateix document, es meriten 3,005061 €.

3. En les legitimacions contemplades per l’article 262 del Reglament Notarial, es meritaran els drets que resultin d’aplicar el número 2 amb una reducció del 85 per 100.

4. Els testimonis d’autenticitat de la fotocòpia d’un document integrat per diversos folis en els quals sigui possible estendre un únic testimoni comprensiu de tot ell, per remissió a dades identificadores, meritaran 3,005061 € per la diligència de confrontació i 0,601012 € per cada foli més.

5. Pels testimonis de legalització es percebran igualment 3,005061 € per cada notari que els autoritzi.

6. Els testimonis de legitimació i legalització de signatures de certificacions del Registre Civil reportaran la meitat dels drets que estableixen els números 5.2 I 5.5.

Número 6. Dipòsits, sortides i altres

1. Pel dipòsit del testament tancat o hològraf, es percebran 6,010121 €. En retirar el dipòsit es percebran 1,202024 € per cada any o fracció, per drets de conservació i custòdia.

2. Les diligències d’obertura de llibres d’actes reportaran 9,015182 €, més 0,060101 € per foli.
Per les diligències d’adhesió, ratificació o altres qualssevol posades en un document es percebran 3,005061 €.

3. Per la sortida de la Notaria, el notari reportarà, excepte en actes de protest, per cada hora o fracció:
a) Si és dins el terme municipal de la seva residència: 18,030363 €.

b) Si és fora d’ell o en dies festius, o de guàrdia, o fora de l’horari de treball del despatx: 24,040484 €.

4. En cas de venda pública i de tramitació del procediment extrajudicial d’execució hipotecària, per drets de matriu s’aplicarà el número 2 de l’aranzel, sobre la base del preu de rematada o adjudicació.
S’aplicaran, a més, a les actuacions que puguin originar els números 4, 6.2 I 6.3.

Número 7. Folis de matriu

Els folis de matriu, a partir del cinquè foli inclusivament, meritaran 3,005061 € per cara escrita.

En els casos de subrogació i novació modificativa de préstecs hipotecaris acollides a la Llei 2/1994, de 30 de març, sobre subrogació i modificació de préstecs hipotecaris, els folis de la matriu no meritaran cap quantitat fins al desè foli inclusivament.

ARTICLE SEGON

ART. Onzena

De l’annex II de l’aranzel vigent, només pateixen modificació com a conseqüència de la conversió les Normes Generals d’Aplicació Onzena i Dotzena, la redacció en endavant serà la següent:

Onzena.

Un exemplar complet de l’aranzel, amb les seves normes d’aplicació i addicionals, i una taula en què figurin els drets corresponents a bases compreses entre 6.010,12 i 300.506,05 € que siguin múltiples de 601,01, estarà a disposició del públic en totes les notaries, anunciant aquesta circumstància en lloc visible de la notaria.

ART. Dotzena

Dotzena.

Quan la base excedeixi a 601.012,11, el notari aportarà a la Mutualitat Notarial una part dels drets corresponents a l’excés en la quantia i forma que fixi el Ministeri de Justícia.

ARTICLE TERCER

ARTICLE TERCER

L’Aranzel especial dels Notaris meritat per la prestació de la funció notarial a instància dels organismes de concentració parcel·lària, aprovats per Real Decret 2079/1971, de 23 de juliol, serà el següent:

a) Per la protocol·lització de l’acta de reorganització de la propietat autoritzada pel Servei Nacional de Concentració Parcel·lària i Ordenació Rural i examen previ dels documents: 0,090152 euros per foli.

b) Per l’expedició de les còpies que hagin de servir de títols als participants en la concentració amb els testimonis que content: 0,024040 euros per full.

ARTICLE QUART

Article quart

Els drets aranzelaris dels notaris, aplicables a la primera transmissió o adjudicació dels habitatges qualificats o declarats protegits en l’àmbit del Reial Decret 1186/1998, de 12 de juny, i continguts en l’apartat 2 de la disposició addicional, seran els següents :

A) PRIMERA TRANSMISSIÓ O ADJUDICACIÓ D’HABITATGES: 60,047119 EUROS.

B) QUAN L’HABITATGE PORTI VINCULADA A PROJECTE I registralment PLAÇA DE GARATGE I, si s’escau, TRASTERS O ALTRES ANNEXOS A QUÈ ES REFEREIX AQUEST REAL DECRET, LA QUANTITAT ASSENYALADA s’incrementarà, TOTS ELS CONCEPTES, EN ELS SEGÜENTS IMPORTS: 9 , 015.182 I 6,010121 euros, respectivament.

C) QUAN CONSTITUEIXI GARANTIA REAL EN EL MATEIX ACTE DE LA PRIMERA TRANSMISSIÓ O ADJUDICACIÓ PER ASSEGURAR EL PREU AJORNAT, la QUANTITAT ASSENYALADA s’incrementarà, TOTS ELS CONCEPTES, AL SEGÜENT IMPORT: 30,020554 EUROS.

ARTICLE CINQUÈ

Article cinquè

Els drets aranzelaris continguts en l’article 8 de la Llei 41/1980, de 5 de juliol, després de la redacció donada al mateix per l’article 37 del Reial decret llei 67/2000, de 23 de juny, seran els següents:

a) Primera transmissió o adjudicació d’habitatges la superfície útil no excedeixi els noranta metres quadrats, així com, si s’escau la subrogació en el préstec hipotecari qualificat de cadascuna d’aquests habitatges: 60,047119 euros.

b) Quan l’habitatge porti vinculat en projecte i registralment plaça de garatge i, si s’escau, trasters o altres annexos, els honoraris subjectes al límit de 60,047119 euros podran incrementar-se per tots els conceptes en 9,015182 i 6,010121 euros , respectivament.

c) Quan es constitueixi garantia real en el mateix acte de la primera transmissió o adjudicació per assegurar el preu ajornat, la quantitat assenyalada s’incrementarà, per tots els conceptes, en 30,020554 euros.

ARTICLE SISÈ

Article sisè

Quan els aranzels notarials vinguin determinats pel valor del document, abans d’aplicar la quantitat o percentatge corresponent, s’ha de convertir a euros aquell valor, amb l’arrodoniment per excés o per defecte al cèntim més pròxim, en la forma que preveu l’article 11.1 de la Llei 46/1998, de 17 de desembre.

Quan per a l’obtenció dels drets aranzelaris calgui aplicar un percentatge sobre una quantitat expressada en euros, la quantitat resultant es prendrà amb sis decimals, efectuant l’arrodoniment per excés o per defecte al sisè decimal més proper, en aplicació del que disposa l’apartat quart de l’article 11 de la Llei 46/1998, de 17 de desembre, en la redacció que en fa la Llei 9/2001, de 4 de juny.

ARTICLE SETÈ

Article setè

En aquells casos en què els honoraris notarials s’obtinguin per suma dels diferents drets aranzelaris aplicables o per reduccions o descomptes aranzelaris percentuals (la vigència no s’altera per aquesta normativa) es tindrà en compte a l’hora de realitzar els arrodoniments, el que per les operacions intermèdies determina l’article 11.2 de la Llei d’Introducció de l’Euro. L’import final de la factura s’arrodonirà en tot cas a dos decimals.

Ángel María Doblado Romo és notari a Tarragona.

Contacta'm

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!