Notaria Doblado: Rambla Nova 117, 2-2ª, 43001 Tarragona

Documentació

Conjunt de documentació a aportar a la notaria.

Capitulacions matrimonials
 • Si és de solters que van a contraure matrimoni: DNI dels dos.
 • Si és de casats: DNI de tots dos i llibre de família. Si a més van a fer liquidació de la societat de guanys: títols dels béns que vagin a liquidar esquema de valors i repartiments.
Actes de declaració d'hereus abintestat (sense testament)

Notari hàbil per actuar: el del lloc en què hagi tingut el causant el seu últim domicili a Espanya

 • D.N.I. del que promou l’acta que ha de ser descendent, ascendent o cònjuge del difunt (n’hi ha prou que sigui una sola persona per a l’acta, encara que per l’herència hauran de signar tots els declarats hereus).
 • Certificat de defunció certificat últimes voluntats.
 • Certificat literal de matrimoni del difunt si estava casat.
 • Certificats literals de naixement dels fills llibre de família.
 • D.N.I. o certificat d’empadronament del difunt per comprovar últim domicili 2 testimonis que coneguessin al difunt.

Termini: 6 mesos des de la defunció.
Incoat l’acta, cal esperar 20 dies, transcorreguts els quals es pot fer l’acceptació d’herència.

Més informació: Ministeri de Justícia

Compravenda béns immobles
 • original del títol de propietat dels venedors
 • D.N.I. compradors i venedors; Si fossin societats, els poders corresponents o vigència del càrrec del representant.
 • certificat que es troba al corrent en el pagament de les despeses de comunitat
 • últim rebut de l’I.B.I.
 • Despeses d’Operació: En el cas que no hi ha acord sobre això, les despeses segons Llei es distribueixen així:
 • Venedor: L’escriptura (és a dir la còpia autoritzada), i la Plus Valia (Increment de valor dels Terrenys)
 • Comprador: Les còpies de l’escriptura, les despeses de la inscripció en el Registre de la Propietat i els impostos
 • el pagament de la plusvàlua, ho hauran de fer dins dels 30 dies hàbils següents, amb la còpia simple lliurada per la notaria

Més informació:    Catastro     Valoraciones      Mercado Hipotecario      Registros

Compravenda de participacions o accions de societats mercantils
 • Títol de propietat del venedor
 • D.N.I. compradors i venedors i, si escau poders de la societat o vigència del càrrec del representant
 • estatuts de la societat emissora de les accions o participacions
Constitució societats
 • DNI socis constituents, en el cas de societats poders del seu representant
 • certificació de denominació vigent (2 mesos des de la data d’emissió)
 • certificació bancària d’ingrés del capital social desemborsat vigent (2 mesos des de la data d’emissió)
 • Capital mínim en S.L.N.E. 3.012 €, Màxim 120.202 €
 • Per iniciar els tràmits de constitució d’una SLNE s’ha de dirigir al CIRCE
 • Capital mínim en una S.R.L., 3.005,06 €
 • Capital mínim en una S.A., 60.101,21 €

El C.I.F. el poden sol·licitar la bestreta en la corresponent delegació d’hisenda o bé un cop constituïda la societat amb la còpia simple de l’escriptura de constitució.

Més informació: Solicitud certificación denominación social     Creación de nuevas empresas      Instituto de Crédito Oficial     Ventanilla única empresarial

Poders

GENERALS: D.N.I. del poderdant, dades de l’apoderat nom, estat civil, domicili i DNI si es coneix amb certesa
Per a plets: D.N.I. del poderdant, nom de lletrats i procuradors i col·legi al qual pertanyen
DE SOCIETAT MERCANTIL: poders del representant i les dades de l’apoderat

Successió testamentària (acceptació d'hereus)
 • Termini 6 mesos des defunció
 • Certificat de defunció i últimes voluntats
 • Còpia autoritzada del testament
 • Dades dels hereus
 • Títols que acreditin la propietat dels béns:
 • en immobles el I.B.I.,
 • en valors mobiliaris, comptes corrents, etc .: certificats i extractes bancaris

Més informació:    Ministerio de Justicia

Testaments
 • D.N.I. testador
 • Filiació completa que inclou data i lloc de naixement, noms dels pares i si viuen, estat civil, i, si s’escau, nom del cònjuge, i noms dels fills o, si s’escau ascendents.

Més informació:   Ministerio de Justicia

Ángel María Doblado Romo és notari a Tarragona.

Contacta'm

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!