Notaria Doblado: Rambla Nova 117, 2-2ª, 43001 Tarragona

Serveis

Els notaris som funcionaris públics però alhora també som professionals del dret.

La nostra funció principal és garantir “la seguretat jurídica preventiva”. Com aconseguim aquesta finalitat? Doncs genèricament mitjançant l’elaboració d’escriptures, actes i altres tipus de documents que es detallen a continuació, que passen per un control exhaustiu i donant als nostres clients el millor assessorament.

Escriptures

És un document públic atorgat davant notari que ofereix la màxima seguretat jurídica.

Còpies

Còpies autèntiques, autoritzades o símils. Hi haurà d’haver interès legítim.

Pòlisses

Són documents d’adhesió que la Notaria no confecciona, i que redacten les entitats financeres.

Comptabilitat

Gestió comptable notarial especialitzats en fiscalitat notarial.

Gestió

Eviteu imprevistos fiscals, l’assessorem i gestionem els impostos derivats de la seva operació.

Recepció

Realitzem testimonis i legitimacions de signatures, de títol compulsat sense necessitat de cita prèvia.

Principals documents notarials


 • Actes notarials
 • Capitulacions matrimonials
 • Certificacions, testimonis i legitimacions
 • Compra de societats
 • Compravenda
 • Crear Societats
 • Declaració d'hereus
 • Donacions
 • Extinció de condomini
 • Herències
 • Nomenaments de tutor
 • Poders
 • Pòlisses mercantils
 • Testaments

En les actes del notari dóna fe d’un fet que pot ser molt variat: de presència (per exemple, per fer fotos de l’estat d’una casa en ruïna); de manifestacions que convé guardar en el protocol; o de protocol de documents. Serveixen per pre-constituir una prova i així facilitar l’exercici dels drets del ciutadà.

En les actes notarials del notari dóna fe d’un fet, acreditant la veritat o realitat d’aquest fet amb efectes davant tercers

El seu contingut és molt variat: hi ha actes de presència, en què el notari es persona en un lloc i comprova com es troba (per exemple, la situació de ruïna d’una casa); de remissió de documents per correu, en què el notari dóna fe del simple fet de l’enviament d’una carta; de notificació i requeriment, quan es vol intimar una persona a que adopti un determinat comportament; de manifestacions; de protocol documents o fotografies que volen conservar-se en el protocol; o de notorietat, com la declaració d’hereus abintestat.

Quan una parella es casa, pot acordar lliurement el règim econòmic matrimonial. En defecte de pacte, s’aplica el règim de guanys. Però és freqüent, sobretot quan un de la parella exerceix activitats econòmiques, acollir-se al règim de separació de béns mitjançant la signatura de capitulacions.

El matrimoni té conseqüències econòmiques entre els cònjuges, que estan sotmesos a un règim econòmic matrimonial legal, que en l’àmbit del Dret comú és el de la societat de guanys. No obstant això, la llei permet que els cònjuges o els futurs esposos pactin en capítols matrimonials un règim econòmic diferent.

El més freqüent en la pràctica és pactar el règim de separació de béns, ja amb anterioritat a la celebració del matrimoni o un cop casats, el que pot obeir a l’existència de crisis matrimonials o bé a la protecció del patrimoni familiar en cas que un dels cònjuges exerceixi una activitat econòmica de risc (un empresari, un autònom, etc.)

L’escriptura de capitulacions matrimonials s’ha d’inscriure al Registre Civil.

Si necessites certificar la legalitat de qualsevol document, legitimar unes firmes o comptar amb la “legal opinió” emesa per un funcionari altament qualificat en dret privat, no ho dubtis, i acudeix a un notari.

Mitjançant el testimoni el notari fa una reproducció o fotocòpia autèntica d’un document original que li és exhibit. Això és freqüent en empreses que participen en concursos públics per a l’adjudicació de contractes o serveis públics.

També pot el notari emetre un certificat o testimoniatge per vigència de lleis l’objecte és acreditar a l’estranger la legislació

Finalment, mitjançant la legitimació de signatures, que es pot fer per coneixement o per identitat amb altres indubtables, el notari acredita el fet que una firma ha estat posada en presència de notari. No obstant això, caldrà acta notarial per fer constar l’existència deción vigent a Espanya o l’estatut personal del requeridor. És una cosa així com una “legal opinion” emesa per un funcionari altament qualificat en dret privat.

Un document no notarial en el que les signatures siguin legitimades pel notari i hagi de tenir efectes només fora d’Espanya.

La compra d’una societat, mitjançant l’adquisició de les participacions en què es divideix la seva capital, exigeix valorar una sèrie d’aspectes substantius, societaris i fiscals. Quan cal autorització de la societat per vendre? Sabíeu que la transmissió d’accions i participacions està exempta del pagament d’impostos?

És freqüent en la pràctica la compra de tot o part d’una societat de capital, normalment limitada, mitjançant l’escriptura de venda de les participacions socials. Cal tenir present les eventuals limitacions legals i estatutàries que existeixen per a la transmissió.

Quan mitjançant la venda de les participacions es produeix la transmissió d’una empresa, el més freqüent és que al mateix temps es produeixi un canvi dels administradors, el que exigeix l’acord social oportú i la seva elevació a públic.

La transmissió d’accions i participacions està exempta del pagament d’impostos com a regla general.

La compra d’un habitatge és la inversió més important que la majoria dels ciutadans realitzarà. El notari garanteix la legalitat de la transacció i informa al comprador de tots els aspectes que afecten l’habitatge adquirit (situació de càrregues en el registre, pagament d’impostos com l’IBI, despeses de comunitat, cadastre, etc.)

La compravenda d’immobles és un dels actes més importants en la vida econòmica familiar, en adquirir l’habitatge habitual d’una família o bé com a operació d’inversió.

Quins documents ha d’aportar? L’escriptura de propietat de l’immoble; certificació cadastral; últim rebut de contribució (per acreditar el pagament de l’IBI); certificat de despeses de la comunitat de propietaris; i documentació relativa al pagament, per acreditar com es fa el mateix. No obstant això, en funció del tipus de compravenda (de finca rústica, de VPO, etc. Es poden exigir requisits addicionals).

Un cop atorgada l’escriptura de compravenda és necessari realitzar una sèrie de tràmits i gestions, que es poden facilitar des de la notaria: pagament d’impostos, inscripció en el Registre de la Propietat, etc.

El dret espanyol regula diverses classes de societats, les quals necessiten per a la seva constitució l’atorgament d’escriptura pública davant notari. A més des de la notaria es faciliten tots els tràmits previs (obtenció de la denominació social) o posteriors (CIF, inscripció en el registre mercantil, etc.).

L’empresa es pot exercir com a persona física (autònom) o com a societat, normalment de capital (limitada o anònima). El més freqüent en la pràctica és la creació d’una societat limitada, que exigeix ​​escriptura pública i inscripció en el Registre Mercantil. Amb això la societat té personalitat independent i el soci no respon amb el seu patrimoni personal dels deutes empresarials.

Com a pas previ per a la constitució d’una societat limitada, cal obtenir el nom de la societat (denominació social) al registre mercantil central; un certificat bancari si les aportacions són en metàl·lic; i els estatuts socials. Signada l’escriptura, s’obté el CIF provisional, es liquida l’impost (actualment exempt) i s’envia a la seva inscripció en el registre mercantil. Des de la notaria es facilita la realització de tots els tràmits i gestions descrits.

No obstant això, hi ha formes especials per a constituir societats i tipus especials (societat laboral, professional, etc.), per la qual cosa resulta recomanable posar-se en contacte amb la notaria.

Si una persona no ha fet testament, el nomenament formal d’hereus es fa davant de notari mitjançant l’acta de declaració d’hereus, sempre que aquests siguin descendents, ascendents o cònjuge. En els altres casos, cal acudir als tribunals.

A falta de testament, és la llei la que regeix la successió del causant. El nostre dret estableix que el notari, per mitjà d’una acta notarial de declaració d’hereus abintestat, declararà, d’acord amb la llei, qui són els hereus, en cas que ho siguin els descendents, el cònjuge o ascendents; en cas contrari, cal acreditar judicialment per mitjà d’un procediment de jurisdicció voluntària.

És competent el notari corresponent al lloc de la mort i la documentació exigida és: i) certificat de defunció; ii) certificat d’últimes voluntats; iii) llibre de família; iv) DNI del causant o certificat d’empadronament; v) si s’escau, certificat de defunció de fills o del cònjuge premort. A més, s’exigirà la presència de dos testimonis.

Donar béns o diners és un acte de disposició gratuït per al que convé tenir en compte la normativa fiscal (si hi ha bonificacions o no, la repercussió en l’impost sobre la renda). Cal assessorar-se sobre totes les conseqüències d’aquest acte.

La Comunitat de Madrid ha impulsat la pràctica eliminació de l’impost sobre donacions per als supòsits que qui rep la donació sigui descendent o ascendent del donant.

Els donataris inclosos en qualsevol d’aquests grups tindran dret a aplicar una bonificació del 99 per 100 de la quota de l’Impost sobre Donacions, de manera que només hauran d’ingressar l’1 per 100 de la quota tributària.

Per a l’aplicació d’aquesta bonificació serà necessari que la donació es documenti en document públic. A més, quan la donació sigui en metàl·lic, caldrà que l’origen dels fons donats estigui degudament justificat.

No obstant, la bonificació només s’aplica en l’impost de donacions i no en altres impostos, com l’IRPF o la “plusvàlua municipal”, amb la qual cosa en cas de donació d’immobles convé fer un estudi previ de la fiscalitat de l’operació.

Separació de parelles, divorcis, repartiments de béns o d’herències … En qualsevol supòsit que la propietat d’un immoble sigui compartida i es vulgui posar fi a aquesta situació de propietat conjunta, la via més aconsellable, sobretot fiscalment, és l’extinció del condomini .

Si diverses persones són propietàries d’un mateix immoble (per compra, herència o donació) i un d’ells vol quedar com a propietari únic, com a alternativa a la compravenda ha la figura de l’extinció o dissolució del condomini.

L’avantatge és la seva fiscalitat, ja no que no tributa per l’impost de transmissions patrimonials (7% del preu de venda) sinó per actes jurídics documentats (1% del valor de l’immoble), el que constitueix una tècnica d’economia fiscal especialment avantatjosa per el contribuent.

La mort d’una persona suposa l’obertura de la successió i la transmissió de tot el seu patrimoni als hereus. Tenint en compte els avantatges fiscals, l’escriptura d’herència suposa el pacte entre els hereus per repartir, en la forma prevista pel causant o de comú acord, els béns hereditaris.

Morta una persona, els hereus disposen d’un termini de 6 mesos per liquidar l’impost de successions. L’escriptura d’herència és el document que signen davant notari per fer un inventari de tots els béns inclosos en l’herència, fixar la seva valoració i procedir al repartiment, d’acord amb les clàusules contingudes en el testament, les normes legals o els acords que, sobre el repartiment, puguin arribar a signar els hereus.

Els documents necessaris per preparar l’escriptura són: i) títol successori (certificat de defunció, certificat d’últimes voluntats i còpia autoritzada del testament o acta de declaració d’hereus abintestat); ii) documents relatius a béns inclosos en l’herència (relació de béns i deutes, certificat de saldos bancaris, escriptura de propietat d’immobles, etc.); i iii) certificat d’assegurances de vida.

Des de la notaria li assessoraran sobre la fiscalitat de l’herència i els concrets béns que han d’aportar-i podran realitzar totes les gestions i tràmits relacionats amb l’herència.

Tenir un fill és una de les decisions més importants en la vida d’una persona i el nomenament d’un tutor perquè li cuidi en cas de mort o incapacitat no hauria de ser-ho menys. Aconsegueix el millor assessorament i realitza les gestions pertinents amb un notari de confiança.

Els pares poden en testament o document públic notarial nomenar tutor, establir òrgans de fiscalització de la tutela, així com designar les persones que hagin d’integrar-los o ordenar qualsevol disposició sobre la persona o béns dels seus fills menors o incapacitats. El nomenament de tutor és freqüent, per exemple, en matrimonis o parelles joves que volen preveure qui es farà càrrec dels nens en cas que faltin els dos (per exemple, per un accident de trànsit o una altra eventualitat).

Així mateix, la llei permet l’autotutela o auto-nomenament de tutor en previsió de ser incapacitat judicialment en el futur, per exemple, en cas de malalties degeneratives com l’Alzheimer.

En tot cas, el nomenament de tutor, que en última instància correspon al jutge, s’ha de comunicar al Registre Civil.

Els poders notarials són documents mitjançant els quals una persona natural o una persona jurídica deleguen en una altra, o altres, la responsabilitat d’actuar en el seu nom en determinades matèries.

Per concedir un poder a una altra persona i que d’aquesta manera li representi en un acte o contracte, només cal aportar les dades de l’apoderat i especificar les facultats que es volen delegar.

En cas d’un poder per a plets, cal a més identificar els procuradors i lletrats als quals es vol concedir la representació processal.

Si és un poder d’una societat de capital, s’ha d’inscriure en el registre mercantil.

El finançament de les empreses depèn en part del crèdit bancari i els contractes d’actiu (préstecs, crèdits, línies de descompte, confirming, lísing o rènting) es signen davant notari. L’empresa té dret a triar notari.

El notari també intervé pòlisses de contractes mercantils de finançament propis del tràfic bancari.

La majoria dels instruments de finançament de les empreses (préstecs, línies de crèdit, pòlisses de descompte, confirming, leasing, renting, etc.) solen intervenir notarialment.

L’aranzel de les pòlisses és de màxims.

Mitjançant el testament obert davant notari, el testador organitza la seva successió d’acord amb la seva voluntat i, previ assessorament del notari, tenint en compte les limitacions legals, com les legítimes o la possibilitat que el testador adopti disposicions especials com llegats.

“L’acte pel qual una persona disposa per a després de la seva mort de tots el seu béns o part d’ells es diu testament” (Article 667 del Codi Civil). El testament obert notarial és el que el testador manifesta oralment al notari i planifica, d’acord amb les lleis, la transmissió dels seus béns als seus successors.

A la pràctica, es fa testament perquè facilita l’herència i els acords entre hereus; perquè és més barat; per ampliar els drets que la llei concedeix al cònjuge vidu; i per introduir, amb l’adequat assessorament notarial, clàusules especials com nomenament de tutor, reconeixement de deutes, nomenament de marmessor i comptador partidor, normes per partir l’herència, atribució de llegats sobre béns concrets, etc.

Quins documents calen per atorgar testament davant notari? Només cal només amb el DNI original, i no és necessari cap altre document.

Ángel María Doblado Romo és notari a Tarragona.

Contacta'm

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!